LLOYD SALON ROTTERDAM

Hoofdlijnen beleidsplan 2020

 

Stelt zich ten doel het ontwikkelen, beheren en programmeren van een publieke vrij toegankelijke expositieruimte waar het Lloydkwartier en omgeving (Delfshaven, Rotterdam) centraal staan.

ACTIVITEITEN

Organiseren, beheren en programmeren van tentoonstellingen en andere kunstculturele activiteiten.

MOTIVATIE

Zichtbaar maken van maritiem erfgoed, de havenhistorie van het Lloydkwartier in wisselwerking met de actuele gebiedsontwikkeling, architectuur en de aanwezige creatieve dimensie.

GEBIEDSONTWIKKELING EN ARCHITECTUUR

Het Lloydkwartier staat bekend als een succesvol transformatiegebied in ontwikkeling, van een havencomplex met historie naar een eigentijds woon- werk stadsdeel, bijzonder door zijn architectuur. Met de Lloyd Salon wordt de culturele identiteit van het gebied versterkt en daarmee ook de betekenis voor Delfshaven en de stad.

BEREIK - TOERISME

Het initiatief is niet alleen interessant voor de nieuwe bewoners maar ook voor alle stadsbewoners en bezoekers. Het Lloydkwartier wordt als verbindende stedelijke havenroute in toenemende mate door wandelaars, internationale architectuurstudenten en stedentrip- toeristen bezocht.

LLOYDKWARTIER

Het Lloydkwartier heeft een unieke havenhistorie om belangrijke reden door de voormalige aanwezigheid van de bekende Nederlandse scheepvaartrederij de ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd’. Het oude hoofdkantoor is een prominent middelpunt in het Lloydkwartier.

 

STICHTING

 

STICHTING LLOYD SALON ROTTERDAM

Taakstelling bestuur                                                         Een beschrijving van de taakstelling en bestuurs-verhoudingen is opgenomen in de statuten en zal waar nodig worden aangevuld in het huishoudelijk reglement.

Beloningsbeleid bestuurders

Stichting Statuten Artikel 5.8                                           Een bestuurder kan een vergoeding ontvangen van de onkosten die hij bij de uitoefening van zijn taak heeft gemaakt; daartoe moet hij dan de nota's en andere bescheiden waaruit die onkosten blijken aan het bestuur overleggen.

Geldmiddelen  (hoofdlijnen)                                                De stichting heeft geen winstoogmerk en zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

Artikel 10                                                                             De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:                       - verkregen door erfstelling, legaat of schenking                    - bijdragen in geld, van welke aard ook                                  - subsidies, renten en andere baten                                       + fondswerving, sponsoring en crowdfunding

Organisatie                                                                          De stichting wordt beheerd door de bestuurders              (geen directie en personeel).                                                 Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast.

Administratieve verplichtingen                                          De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt welke kosten zijn gemaakt.

Publicatieverplichting  (bij ANBI-status)                            De stichting zal haar gegevens publiceren via deze website en de financiële verantwoording via het ANBI publicatieportaal.

RSIN nr. 8612 07 282

EXPORUIMTE IN SAWA

Na oplevering van het nieuwe wooncomplex SAWA in het Lloydkwartier zal het pop-up kwartiermakers EXPO-paviljoen verlaten worden en het expositieprogramma gecontinueerd worden in de nieuwe vrij toegankelijke ruimte van SAWA. Ook hier zal een wisselend programma te zien zijn met diverse thema's. De prognose is dat de bouw in 2021 start en het complex opgeleverd wordt medio 2023. Tot dan zal het kwartiermakers paviljoen ingezet worden. Het verplaatsbare paviljoen zal vervolgens op een andere locatie worden ingezet (hergebruikt), hoogstwaarschijnlijk met behoud van functie als kunstpaviljoen.

PROGRAMMA

Lloyd Salon Rotterdam zal aandacht hebben voor diverse thema’s gezien vanuit een cultureel perspectief. De verschillende thema’s zijn met elkaar verbonden door het ‘werkgebied’ Lloydkwartier en zijn directe omgeving. Voor elke tentoonstelling zal eerst onderzoek plaatsvinden. Wisselende thematisch exposities zullen met eigentijdse presentatiemiddelen en media tot stand komen. De focus ligt op de verbeelding van uiteenlopende thema's: o.a. de maritieme geschiedenis, de maatschappelijke en culturele dimensie, het architectonisch en industrieël erfgoed, de gebiedstransformatie, de stedelijke ontwikkeling en het aanwezige creatieve potentieel in het Lloydkwartier. Deze dimensies kunnen gelaagd en gecombineerd zijn. In deze context zullen ook kunst, fotografie en architectuur bijdragen aan deze verbeelding. Kleinschalige culturele activiteiten als lezingen en debat, workshops, openingsoptredens als muziek, dans, theater en performance en het uitgeven van publicaties behoren tot de mogelijkheden.

DOELGROEPEN

Lloyd Salon Rotterdam richt zich niet op een specifieke doelgroep maar op een breed en divers publiek waaronder ook (internationale) toeristen.

PROMOTIEPLAN

Tentoonstellingen, presentaties, openingen, lezingen en overige culturele activiteiten worden kenbaar gemaakt door persberichten in diverse media, waaronder regionale omroepen, dagbladen, blogs, sociale media, website.

BELEIDSPLAN HOOFDLIJNEN  

 

 

STICHTING LLOYD SALON ROTTERDAM

Beleidsinformatie:

Financiële kaders
De uitgaven van de stichting zullen nooit de hoogte van de beschikbare liquide middelen overstijgen.

Financieel resultaat
De administratie van de stichting wordt uitgevoerd door de penningmeester. Maandelijks is een financieel resultaat bekend, dat wordt gedeeld met het volledige bestuur. Jaarlijks wordt er een resultatenrekening en balans opgesteld, die in een jaarvergadering (van bestuursleden) wordt besproken, waarna goedkeuring, decharge van de penningmeester en plaatsing in een ANBI-opstelling op de website kan plaatsvinden.

Doelstelling van de ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Stichting Lloyd Salon Rotterdam is vanaf 29-05-2020 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI